Z činnosti sboru

     Z let 1935-65 nejsou k dispozici ani knihy zápisů a tudíž není ani přehled o činnosti sboru. Další zprávy pokračují až rokem 1966, kdy byla v Popovicích konána okresní soutěž požárních družstev za účasti 29 družstev.

     V roce 1971 získal sbor novou stříkačku PPS 12, v následujícím roce pak nákladní auto Tatra 805 od Ministerstva národní obrany.

     V šedesátých a sedmdesátých létech se do činnosti organizace zapojoval také zájmový kroužek mladých požárníků a každoročně se zúčastňoval okresních soutěží s velmi dobrými výsledky. Sedmdesátá léta byla také určitým vrcholem práce s mládeží. V roce 1974 kolektiv mladých požárníků reprezentoval okres Benešov na oslavách 110. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách ve Velvarech.

     V roce 1976 bylo utvořeno i soutěžní družstvo žen. Jejich vstup do soutěží byl výborný. Nejlepšího výsledku dosáhla soutěžní družstva mužů i žen v roce 1978, kdy po vítězství v okrskové soutěži postoupila do okresního kola v Miličíně a obě družstva zde obsadila první místo.

     V roce 1981 prováděl sbor přestavbu požární zbrojnice, kde byla odpracováno více než 1 200 hodin. V roce 1983 byl v obci vybudován vodovod, na němž se významně podíleli i členové našeho sboru. V sedmdesátých a osmdesátých létech sbor provozoval i místní kino.

     Za svou dosavadní práci byla našemu sboru udělena vyznamenání a to „Čestné uznání OV ČSPO“, medaile „Za příkladnou práci“, medaile „Za zásluhy“ a „Čestné uznání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“.

     V 90. létech minulého století  i po roce 2000 plní sbor úkoly, vyplývající z usnesení vyšších orgánů, ale i podle potřeb obce.  Nutno dodat, že na úseku soutěží v požárním sportu se našemu družstvu  nedaří tolik, jako v dřívějších letech. Družstvo se téměř každoročně zúčastňuje okrskového kola soutěže se střídavými úspěchy, ale do okresního kola se mu již postoupit nepodařilo. Rovněž se moc nedaří získávat do našich řad mladé členy, kteří by starší členy postupně nahrazovali a byli ochotni ve sboru pracovat.

     V roce 1996 bylo tehdy našemu nejstaršímu členovi Bedřichu Dvořákovi uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání – titul „Zasloužilý hasič“.

     V 80. a 90. letech dvacátého století byl sbor úspěšný i na poli funkcionářském. V letech 1981-98 vykonával člen sboru Petr Vilímek nepřetržitě postupně několik vysokých funkcí v rámci okresu, a to jako okresní velitel Svazu požární ochrany, později starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov a jedno volební období (1991-95) byl i členem republikového výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V letech 1982-84 absolvoval dálkové studium v Ústřední škole požární ochrany v Bílých Políčanech. V roce 1982 získal odznak odbornosti „Vzorný požárník I. st.“ a v roce 1993 odznak  odbornosti „Hasič I.st.“ , jejichž držitelem je v našem sboru jako jediný.    
    
V roce 2007 slavil Sbor 120. výročí svého založení. Při této příležitosti uspořádal v sobotu 23. června na místním fotbalovém hřišti vzpomínkové odpoledne, kterého se zúčastnili hosté starosta Obce Popovice František Páv a za Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov náměstek starosty  Karel Drábek. Po krátké zprávě starosty o historii sboru a předání hasičských vyznamenání některým členům byly provedeny ukázky požárního útoku kolektivy mladých hasičů Jankov a Jemniště a po nich proběhla soutěž v plnění disciplín požárního sportu dospělých (ženy z Jankova a Jemniště, muži z Nové Vsi, Jemniště, Postupic a Popovic). Po této soutěži domácí hasiči předvedli zásah s historickou stříkačkou, taženou koňmi a celý program zakončili členové jednotky SDH Votice ukázkou záchrany osob při zásahu na hořící auto. Po celé odpoledne účastníkům vyhrával malý dechový orchestr Sebranka z Vlašimi. Celé oslavy byly potom večer zakončeny taneční zábavou v místním hostinci.       
     Stodvacátépáté výročí oslavil sbor v roce 2012. V rámci těchto oslav uspořádal v sobotu 1. září na místním fotbalovém hřišti hasičské odpoledne, na kterém byl současně veřejnosti představen nový sborový prapor. Oslav se zúčastnili hosté starosta Obce Popovice František Páv, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Benešov Josef Mlíkovský a farář farnosti Popovice páter Antonín Košmídek. Na zahajovacím nástupu hasičských družstev mladých hasičů z Jemniště, žen z Postupic a mužů z Jemniště, Nové Vsi, Postupic a Popovic přednesl starosta sboru Petr Vilímek krátkou zprávu o historii sboru a po ní představil veřejnosti nový prapor, kterému poté pan páter požehnal. Nástup byl zakončen předáním Čestných uznání SDH, OSH, KSH, medaile Za příkladnou práci  aktivním členům sboru a pamětních listů hostům, sponzorům a zúčastněným sborům. Po nástupu následovala ukázka netradiční štafety 6x60 m mužů a žen a dále požární útoky dětí i dospělých. Na závěr předvedla lezecká skupina příslušníků Hasičského záchranného sboru Benešov a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Votice ukázku záchrany lidí z výšek pomocí požární plošiny. Po celé odpoledne vyhrávala kapela Maršovanka.

     V roce 2013 se do sboru přihlásilo 10 žen, které po dlouhé době oživily sborovou činnost. Zapojily se do soutěží v požárním sportu i dalších akcí, jako dětský den, zabijačkové hody apod. V roce 2015 bylo jejich družstvo vybráno na základě dosažených výsledků v okrskových kolech soutěže pro postup do kola okresního. Po dlouhých 37 létech mělo tak příležitost okusit atmosféru a zkušenosti z vyššího kola soutěže. Bohužel, tuto příležitost nevyužilo. V březnu 2015 byl starosta sboru Petr Vilímek nově zvolen do funkce náměstka starostky OSH ČMS Benešov.Odkazy:


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 27.06.2023
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN