Historie sboru

Založení Sboru dobrovolných hasičů v Popovicích
     Sbor dobrovolných hasičů v Popovicích byl založen v roce 1887. Informace o důvodech založení a činnosti jsou získány částečně z kroniky a dále z knih zápisů ze schůzí sboru. Bohužel, o některých časových úsecích zřejmě nejsou záznamy žádné.   

     Jedním z důvodů, které přispěly k založení hasičského sboru, byl požár stodoly u Rálků čp. 26. Ten vznikl úderem blesku při kruté bouři, která se nad Popovicemi vznesla po žních v roce 1886 a veškerý majetek majitele domu tak lehl popelem. Po této nešťastné události se sešlo několik pokrokových občanů u starosty obce Josefa Hübsche, kde bylo rozhodnuto o nutnosti zřízení hasičského sboru a ihned byly zahájeny přípravné práce. Bylo požádáno o zapůjčení stanov od sboru Maršovice a též rozhodnuto o zakoupení stříkačky.  
   
 Ustavující valná hromada sboru se konala 6. března 1887. Přihlásilo se 9 zakládajících členů a to: farář Jan Weber, řídící učitel Jan Kába, učitelé Theodor Pivoňka  a Jan Kovář, nájemce dvora Bernard Priester, mlynář Jan Škarda, obchodník Filip Bondy, hokynář Vojtěch Hocek a rolník Jan Bach z Věžniček - všichni se základním příspěvkem jednou pro vždy 10 zl. Starostou sboru byl zvolen Jan Weber a náměstkem Bernard Priester. Při první výborové schůzi pak byl zvolen jednatelem Jan Kovář, pokladníkem Jan Kába a hospodářem Josef Škarda. Prvním velitelem sboru byl zvolen Theodor Pivoňka a cvičitelem  Vincenc Vurm.

     Byla zakoupena stříkačka od firmy Smékal v Praze za 460 zl., dále pak 2 žebříky, 22 plátěných košů na vodu a 1 pochodeň. Sbor byl přihlášen do svazku župy Ostromeč, sdružené v Zemské ústřední hasičské jednotě.

       První požár, kde sbor zasahoval, vznikl 6. srpna 1887 – blesk zapálil část budovy velkostatku, zvanou Ovčín.

     O tom, že začátky činnosti sboru nebyly lehké, svědčí stav jmění koncem roku 1887, kdy příjem byl 255,05 zl., vydání 400,94 zl. Schodek tedy činil 145,05 zl. V této době měl sbor 9 členů zakládajících, 15 přispívajících a 22 činných.

     V roce 1897 se sbor zúčastnil požáru u Šimonů na Věžničkách. Sbor dopravil sám bez přípřeže stříkačku z Popovic až na místo požáru. Dostalo se mu za to veřejné uznání.

     V roce 1902 sbor zvolil zábavní výbor a založil vlastní knihovnu. Knihovna měla zpočátku 17 svazků, ale v krátkém čase zmohutněla a plnila své poslání.  Kromě knihovny začal sbor provozovat i další kulturní činnost a to ochotnické divadlo. První bylo sehráno dne 11. května 1902, divadlo pak bylo hráno i v letech následujících. V roce 1904 namaloval učitel Hodík pro divadelní hry oponu, která zachycuje Popovice ještě před povodní.

     Jednou z nejhorších událostí v obci byla velká povodeň dne 17. června 1906, kdy došlo v důsledku silných dešťů k protržení hráze rybníka a dolní část obce se tak proměnila v mohutný prudký veletok, jenž strhával vše, co se mu postavilo do cesty. Povodeň si vyžádala 5 lidských životů a další ztráty na zvířectvu a majetku. Záchranných prací se zúčastnil všestranně i hasičský sbor.

Ani on nebyl ušetřen hmotných škod, kdy voda odplavila a poškodila mnoho nářadí a také 280 svazků knihovny.

      V létech 1908-13 činnost sboru stagnovala, stejně tak v létech první světové války (1914-18), kdy bylo nejdůležitější zachovat sbor vůbec při životě. Osm členů sboru odešlo do války a jeden z nich, Karel Hocek, ve válce padl.

     28. října 1918, v den samostatnosti, byl konán slavnostní průvod obcí a po tomto datu obnovil sbor svou činnost. Vedení se ujaly mladší síly a tím započala nová éra hasičského sboru.

     Bohužel, tímto zápisy v kronice končí. Další činnost sboru pak je zaznamenána jen podle knih zápisů ze schůzí, které jsou však rozdílné podle toho, jak který jednatel pečlivě prováděl zápisy, v mnoha případech jsou však velice stručné a zprávy činovníků na valných hromadách nejsou zaznamenávány vůbec.

     V roce 1925 byl ke sboru Popovice přijat hasičský sbor Věžničky. Koncem téhož roku byla zakoupena nová motorová stříkačka, která byla obecním zastupitelstvem slavnostně předána sboru 13. června 1926.
     Zde končí záznamy o nejstarší historii sboru. Další záznamy z   pozdější doby pokračují v sekci "Z činnosti sboru"

 


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 22.03.2024
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN