Historie Popovic

Popovice leží asi 12 km od Benešova na dvou silnicích, z Bystřice a z Postupic. Za nimi je východní okraj Středočeské pahorkatiny. Nadmořská výška 435 m. Podle sčítání obyvatelstva v r. 1980 měly Popovice jako část obce Postupice 189 obyvatel v 61 domech. V roce 1930 tu bylo 510 obyvatel v 86 domech. Obyvatel tedy ubylo.

Minulost Popovic je spojena s historií zdejší vodní tvrze, která stojí západně od farního kostela sv. Jakuba apoštola, za velkým rybníkem. Někdejší panské sídlo má tři křídla, která k sobě přiléhají tupými úhly. Zadní strana malého dvora je uzavřena zdí, jež tu zbyla z původního ohrazení tvrze. Na fasádách architektonické fragmenty z jednotlivých vývojových fází stavby: pozdně gotická okénka, renesanční sgrafita. Tvrz byla postavena v 1.polovině 14. století jako věžovitá, doložena v l. 1354-1375, kdy byla v majetku Ondřeje z Popovic. Dobyta v r.1420 Mikulášem z Husi. Od r. 1488 po dobu asi 100 let v držení Popovských z Bezejovic, za nichž proběhla renesanční přestavba. Za barokní přestavby na zámeček řádu křížovníků s červenou hvězdou snížena věž, postaven nový západní palác.

Kostel sv. Jakuba apoštola se připomíná už v r. 1358 a 1406. Kostel byl původně gotický , v roce 1761 byl přestavěn na nynější podobu. Z původní gotické stavby se zachovalo zdivo kostelíka a nepochybně i věže. Presbytář je na východní straně trojboký, má křížovou žebrovou klenbu. Žebra mají v průřezu tvar otupeného, na stranách vyhloubeného klínu.

V r. 1797 byly Popovice přikoupeny k sousednímu panství Jemništi (majitelka Marie Gabriela, rozená Černínová, podruhé provdaná za hraběte Jindřicha z Rottenhanu, známého šlechtického podnikatele).

Za Rottenhana se dostal statek Popovice do historie zdejšího textilního průmyslu. Když už provozu nestačily jím založené bavlnářské manufaktury v Postupicích a na Podlesí, byly zřízeny pobočné provozovny v sousedních Popovicích. Pro obydlí správce manufaktury a odborného mistra bylo použito popovické vodní tvrze, kde až dosud bydlel místní duchovní. Zde byl současně i sklad materiálu a výrobků. Vlastní provozovny byly v budovách někdejšího panského dvora, nově byla uprostřed dvora postavena patrová budova pro tkalcovnu a mezi kostelem a tvrzí menší přízemní budova. Byty cizích pracovníků byly upraveny ve starém špýcharu, stojícím dodnes na severním okraji dvorského prostoru. Tkalcovství zde bylo za různých podnikatelů provozováno do r. 1842, kdy zdejší tkalcovna zaměstnávala 42 osob. Další její osudy nejsou známy. Tkalcovství totiž ve 40.letech prožívalo těžkou krizi, kterou vůbec nemohli překonat domáčtí tkalci a z podniků jenom ty, které včas nahradily staré stavy modernějšími. Někdejších továrních budov v Popovicích bylo potom s výjimkou školního objektu užíváno k hospodářským účelům velkostatku. Budova bývalé tkalcovny byla zbořena v r.1896.

Do osudu Popovic silně zasáhla katastrofální povodeň v r. 1906. Hráze rybníků v Popovicích, Mladovicích v Nové Vsi, Lísenci a Postupicích se protrhly, voda smetla vše, co jí stálo v cestě. Pro pomoc postiženým bylo ustaveno nouzové komité.Cesty a mosty byly servány, že bylo nutno udělat provizoria. Na tyto práce sem bylo posláno vojsko. Silně poškozena byla pole i luka, hluboké rokle na polích bylo nutno zavážet.

Podle sčítání lidu v r. 1930 měla katastrální obec tyto osady: Mladovice, Kamenná Lhotka, Věžnička, Pazderná Lhotka, Kondratice a samoty Polívka, Peklo a Leč. Celkem tu bylo 1002 obyvatel, z čehož v osadě Popovice 520, v ostatních osadách 482.

Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím. V osadě Popovice bylo 79 domů, 1 hospodářský lihovar, 1 mlýn, 3 hostince, 3 obchody smíšeným zbožím, 3 řezníci, 2 kováři, 1 truhlář, 1 pekař, 1 obuvník, 1 sedlář, 1 kolář, 1 holič, 1 pokrývač, 4 tesaři, 2 krejčí, 1 porodní asistentka a několik zedníků. Byly tu 2 spořitelní spolky, tělocvičná jednota Sokol a sbor dobrovolných hasičů. Ještě 3 hokynáři, 1 automobilová doprava. Škola byla šestitřídní obecná, kostel řím.katol. a fara, poštovní a telegrafní úřad, četnická stanice o 2 mužích.

Ostatní osady: Mladovice 27 domů, 1 smíšený obchod, hostinec a mlýn. Kamenná Lhotka 20 domů, 1 pokrývač, 1 bednář. Věžničky 20 domů, 2 obchodníci dobytkem. Pazderná Lhotka 8 domů. Kondratice 5 domů. Polívka 2 domy, z toho 1 hájovna lesní. Peklo 3 domy. Leč 5 domů. Výměra celé katastrální obce byla 1174 ha.


  úvodní stránka | vyhledávač | poslední aktualizace 01.12.2023
TOPlist   © Jan Holomek 2010 | ADMIN